طراحی محفظه مخفی در دیوار آجری سفید این خانه توسط یک شرکت معماری تایوانی طراحی و به اجرا رسیده است. در فضای داخلی این خانه برای پنهان کردن اقلام کوچک به شکلی خاص در قسمتی از یک دیوار آجری، محفظه مخفی ایجاد شده است. این دیوار آجری سفید رنگ دارای بخش کوچکی از جنس چوب است که تا طرف دیگر دیوار و روی قفسه ها امتداد یافته است. اما تنها ...