11 سبک دکوراسیون داخلی شناخت سبک های دکوراسیون داخلی یکی از مراحل اولیه آشنایی با اصول دکوراسیون داخلی است. منظور از سبک دکوراسیون ، منبع الهام و معنای مشترکی است که در عناصر طراحی وجود دارد و موجب هویت بخشیدن به آن می شود. البته در سطوح اولیه شناخت عمیق این مفاهیم ضرورت ندارد. اما به هر حال اگر قصد داشته باشید کل دکوراسیون کل منزل خود را تغییر بدهید و یا ...