ایده های طراحی حیاط خلوت مدرن فضای حیاط خلوت یکی از قدیمی ترین شیوه های معماری است که برای افزایش کیفیت تهویه و نور ساختمان طراحی می شود. در طی سال های اخیر با پیشرفت های سبک معماری این عرصه از نظر بصری تغییرات زیادی نموده است. بنابراین این فضا با وجود پیشرفت های عصر مدرن در عین داشتن عملکرد قدیمی ، در فرمت های متنوعی طراحی و به ...