طراحی المان شهری Minima المان شهری هنرهای عمومی به نام Minima | Maxima واقع در محوطه نمایشگاه جهانی 2017 در شهر آستانه، قزاقستان توسط گروه معماران گروه معماری MARC FORNES / THEVERYMANY طراحی و به اجرا رسیده است. هدف تیم معماران از طراحی این المان نمایش یک لحظه از ایده های فکری حاضر در نمایشگاه جهانی ۲۰۱۷ بوده است. ارتفاع المان شهری هنرهای عمومی 43 فوت مربع می باشد. Epazote ...