طراحی کتابخانه عمومی کتابخانه عمومی فنلاند در یکی از نقاط مهم شهر هلسینکی واقع شده که طراحی شهری این محدوده از شهر را کامل نموده است. این کتابخانه مرکزی در کنار المان های قدرتمندی مانند ساختمان مجلس فنلاند، نهاد های دولتی و مدنی و میدان مشهور Kansalaistori قرار گرفته که موجب برجسته شدن ساختمان این کتابخانه عمومی گردیده است. هم چنین قرار گیری ساختمان کتابخانه عمومی در مرکز ساختمان های ...