ترکیب رنگی آبی در طراحی داخلی و رنگ های هماهنگ با آن احساس و آرامشی که رنگ آبی به فضای پیرامون خود می بخشد تاثیرات بسیار متفاوت تری در مقایسه با سایر رنگ های اصلی دارد. ویژگی های رنگ آبی همانند رنگ های خنثی می باشد. یعنی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که قابلیت ایجاد هماهنگی با تمامی رنگ ها را دارد. ترکیب رنگ آبی با بعضی از ...