ویژگی رنگ ها در دکوراسیون داخلی دنیای رنگ ها پر از راز و رمز است. هر رنگی دارای خصوصیات و ویژگی هایی مختص به خود می باشد که با کاربرد در دکوراسیون داخلی ویژگی های خود را به دکوراسیون می بخشد. هر فردی با توجه به خصوصیات و روحیه خود ، ار رنگی مطابق با خصوصیات خود در دکوراسیون منزلش استفاده می نماید. در واقع انتخاب رنگ تا حدود ...