بافت فرش و قالیچه امروزه بافت فرش و قالیچه های مدرن بیشتر با بهره گیری از تکنیک‌ های قدیمی که هزاران سال پیش بافندگان استفاده می نمودند، انجام می گیرد. در حال حاضر فرش و قالیچه دست بافت نیازمند دقت و زمان معینی نیست. اگر چه بافت  فرش‌ های ماشینی سرعت یافته است اما تکنیک‌ های کاربردی هم چنان مشابه قبل است. در بستر مواقع، قیمت فرش و کیفیت ...