زاها حدید و A-Lab برندگان مسابقه طراحی ایستگاه مترو اسلو در رقابتی که برای طراحی دو ایستگاه مترو شهر اسلو، نروژ صورت گرفت استودیو معماری A-Lab و شرکت معماری زاها حدید برنده این مسابقه شدند. طراحی دو ایستگاه مترو اسلو به نام های Fornebu و Fornbuporten قسمتی از برنامه نوسازی خطوط متروی این شهر محسوب می شود. این خطوط مترو به دو مرکز خرید اصلی شهر اسلو متصل می شوند. به واسطه ...