طراحی شیر آب هوشمند Yonggu Do، Dohyung Kin و Swon Oh طراحان خلاق و مبتکری هستند که شیر آب هوشمند را طراحی نموده اند. تفکر این دو طرح وابسته به یک اصل ساده است: آنچه را که می بینید، همان چیزی است که می توانید. این شیر آب هوشمند یک لیتر گنجایش دارد. این شیر آب شما را تشویق و حتی مجبور به صرفه جویی در مصرف آب می ...