طراحی داخلی مرکز آب درمانی مرکز آب درمانی MIST واقع در چین توسط گروه معماری Department of ARCHITECTURE طراحی و به اجرا رسیده است. بهترین ویژگی تفریحگاه MIST در داخل آن نهفته است. چگونگی جذب زیبایی غیر ملموس آب زیرزمینی چالش معماران در طراحی این پروژه بوده است. تیم معماران با الهام از بخار آب این چشمه زیر زمینی استراحتگاه MIST را طراحی نموده اند. مشخصات کلی پروژه : ...