طراحی ساختمان مسکونی در کردستان این پروژه مسکونی واقع در شهر کامیاران، کردستان توسط استودیو طراحی و معماری گذر طراحی و به اجرا رسیده است. خانه کامیاران با درخواست کارفرما از معماران به شکل دو قطبی بودن فضای زندگی طراحی شده است. دوگانگی بین زندگی شهری و روستایی، یکی از چالش های مهم مردم شهر های کوچک با صنعت کشاورزی است. بیشتر مردم شهر های کوچک مشغول فعالیت در شغل های خدماتی هستند و ...