طراحی نامتعارف پله نرده ها (handrails) و جانپناه (Guardrails) پله دو جزء قابل تفکیک در کاربری های معماری هستند که معمولا به اشتباه تعریف یا تفسیر می شوند. در حالی که نرده به عنوان یک نوار پشتیبانی به منظور ایجاد تعادل در مسیر های گذر استفاده می شود اما جانپناه برای جلوگیری از افتادن فرد کاربرد دارد. معمولا راهکار های استانداری برای هر دو مورد وجود دارد که بر ...