خلاقیت در طراحی نیمکت فضا های بیرونی طراحی نیمکت : همواره معماری منظر در حال تغییر و تحول است. و به علاوه از تنوع بسیار بالایی نیز بهره مند است. بنابراین همواره طراحی آن، از فضا های بیرونی یک ساختمان گرفته، تا در اندازه و مقیاس های بزرگ شهری و منطقه ایی، که به آن منظر شهری گفته می شود مورد توجه و اهمیت قرار می گیرد. در عصر حاضر، ...