39 عادت عجیب که بیشتر معماران به آن ها دچار هستند بیشتر معماران مطرح دنیا دارای عادات عجیب و غریب هستند. اما نمی توان اظهار داشت که معماران معمولی عادات عجیب ندارند. بدون شک امکان ندارد که در حرفه ایی مانند معماری ، مدت زمان زیادی را صرف انجام یک پروژه کنید ، و در نهایت به یک سری عادات و رفتار های عجیب و غریب مبتلا نشوید. عادات ...