طراحی پل طبیعت پل طبیعت :می­توان نام­گذاری این پل را به کار اصلی این پل یعنی اتصال دو فضای سبز و پارک را در تهران یعنی پارک طالقانی در شرق و پارک آب و آتش  ارتباط داد. این پل در واقع یک پل عابر پیاده است و بزرگترین پل غیر خودرویی ایران محسوب می­شود. این پل جهت ایجاد ارتباط و انتقال عابرین پیاده بر روی بزرگراه مدرس در عباس ...