تفکیک هنرمندانه فضا با پارتیشن این روز ها برای تفکیک فضای بیشتر ساختمان ها پارتیشن وال یا دیوار جدا کننده ، جایگزین دیوار کشی شده اند. در صورتی که خواستار تفکیک دو فضا از یک دیگر هستید اما در عین حال تمایلی به دیوار کشی میان این دو فضا ندارید ، بهترین گزینه برای شما استفاده از پارتیشن وال یا دیوار جدا کننده می باشد. در طی چند سال ...