16 پروژه تلفیقی معماری معاصر و باستان اگر دیوار ها قابلیت سخن گفتن داشتند ، داستان های بی نظیری را از قدمت ساختمان، جنگ، اصلاح و سبک زندگی دوران قدیم و تاثیرات آن ها بر محیط را تعریف می کردند. در طی تاریخ معماران در حفظ و نگهداری ساختمان های قدیمی رویکرد های متنوعی را ارائه نموده اند. اما بیشتر معماران با مشکلاتی همچون ابعاد، اندازه، استعداد و پتانسیل ...