آسمانخراش های 2018 به تازگی شورای عالی نظارت بر ساختمان های بلند (CTBUH) با ارائه لیستی از آسمانخراش مشهور و شاخص، اظهار داشته که در سال 2018 بیشترین تعداد آسمان خراش یا ساختمان های بلند به اجرا رسیده اند. در سال 2018 در سرتاسر دنیا بیش از 18 آسمان خراش (با ارتفاعی بیش از 300 متر) ساخته شده است و بیش از 134 ساختمان با ارتفاعی بیش از 200 متر به اجرا رسیده ...