دکوراسیون داخلی مهد کودک در بازسازی و طراحی داخلی مهد کودک "des Sacrés-Coeurs" تیم معماران با 3 چالش مهم و اساسی: پاسخ به مشکل کمبود فضا ، بهبود بخش های اختصاص یافته به فعالیت های یادگیری و بهبود احساس بهزیستی و تعلق مواجه بودند. بنابراین با استفاده از یک چارچوب استثنایی زیست محیطی تیم معماران به این نتیجه رسیدند که برای فراهم نمودن امکانات جدید برای بازی ها و ...