10 طراحی فضای شهری طراحی شهری ، یکی از شاخه های طراحی می باشد که به طور دقیق با برنامه ریزی شهری و معماری منظر مرتبط است. طراحی فضای شهری به شکل گسترده بر روی تفسیر فرم و فضای عمومی با معیار های فیزیکی - زیبایی شناختی متمرکز است. متخصصان مختلفی از جمله: دنیس اسکات براون ، جان ژل ، جین جیکوبز ، کوین لینچ ، جیمی لرنر و رابرت ونتوری ...