کشور ما در پهنه ای لرزه خیز قرار گرفته و بیشتر شهر های ایران بر روی گسل یا در مجاورت گسل های فعال بنا شده اند. آسیب پذیری شهری در برابر زلزله، باعث شده است تا یکی از رویکردهای مورد توجه مدیریت بحران پرداختن به مسئله ایمن سازی شهرها و انجام اقدامات پیشگیرانه یا به اصطلاح مقاوم سازی  به منظور کاهش آسیب های ناشی از زلزله باشد. معرفی و ...