نقش آب در طراحی 10 ساختمان معماری امروزه عنصر آب در سبک معماری و طراحی نقش مهمی دارد. آب می تواند به عنوان یک المان زیبا سازی و یا کاربری بیونیک نقش عمده ایی در تعریف یک فضا داشته باشد. در طی سال های اخیر معماران سبک طرح خود را عنصر آب تعرف نموده اند. در این مطلب 10 نمونه طراحی ساختمان معرفی شده که انعکاس آن ها در آب ...