نقش رنگ در طراحی داخلی رنگ یک زبان بصری بین المللی می باشد که قابلیت درک همه چیز را دارد. هنگامی که شما تلاش می کنید تا از طریق طراحی داخلی حسی را منتقل کنید و یا به برقراری ارتباط بپردازید، هیچ راهی بهتر از استفاده از رنگ در طراحی داخلی وجود ندارد. شما باید برای انجام این کار، از چگونگی رفتار رنگ ها آگاه باشید، و این که چگونه رنگ بر شخصیت افراد ...