26 پلان آپارتمان کوچک با مساحت 20 تا 50 متر مربع یکی از چالش هایی که معماران در طراحی داخلی فضا های مسکونی با آن روبرو هستند، محدودیت در فضا است. راحتی خانه از فاکتور هایی است که هر فردی باید بداند. اما در صورت وجود مشکل محدودیت در فضا برای طراحی قسمت های اصلی یک خانه، ارائه طرحی کارآمد کاری بسیار سخت و دشوار خواهد بود. به همین ...