تاثیر طرح ها و نقوش در دکوراسیون طرح ها و نقوش یکی از عناصر اصلی در طراحی داخلی یک مکان به شمار می روند. این نقوش و طرح ها انرژی لوازم به کار رفته در یک محیط را مشخص می کنند. به این معنا که محیط زندگی شما فضایی آرام دارد و یا این که از فضایی پویا و زنده برخوردار است. و هم چنین طرح و نقش در ...