دانلود پروژه طراحی بیمارستان :

دانلود نقشه بیمارستان شامل پلان های کامل مجموعه پلان زیرزمین،همکف،اول و دوم با طراحی و جاگذاری درست ریز فضاها،4 نمای کامل ساختمان و 2 برش طولی و عرضی از پلان ها پروژه کامل مناسب پروژه طرح،طرح 4 طرح نهایی معماری…

(تصاویر پروژه پایین همین صفحه)

دانلود پلان بیمارستان شامل:

  • پلان طبقات
  • 4نما
  • 2 برش

دانلود نقشه بیمارستان :

۲۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطالب مرتبط با دانلود نقشه بیمارستان :

دانلود پروژه طراحی بیمارستان+تصاویر سه بعدی

دانلود پروژه طراحی بیمارستان+سه بعدی و پوستر


تصاویر پروژه :

استاندارد فضاهای بیمارستانی :

ریز فضای بخش های بیمارستانی:

رختشوی خانه و استریل و اتو کلاو
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۱۲ پذیرش لباسها و ملحفه های کثیف ۱
۳۰ جداسازی و ضد عفونی ۲
۵۰ رختشوی خانه ۳
۳۵ اطوکشی ۴
۳۵ اتوکلاو ۵
۳۰ ضد عفونی تخت و ویلچر ۶
۵ انبار نگهداری ظروف استریل ۷
۲۰ استراحت پرسنل ۸
۱۴ سرویس بهداشتی ۹
۲۰ دوخت و دوز و تعمیرات لباسها ۱۰
۴۵ انبار تحویل لباس و ملحفه ی تمیز ۱۱
۱۵ مسئول رختشوی خانه ۱۲
۳۱۱ جمع ۴۳۵=۴۰%×۳۱۱

آشپزخانه و غذاخوری
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۱۵ بارانداز ۱
۳۰
انبار زیر صفر ۲
۳۰ انبار بالای صفر ۳
۱۰-۱۲ انبار مواد و ظروف ۴
۱۰-۱۲ انبار نمک ۵
۱۰-۱۲ انبار ظروف یکبار مصرف ۶
۱۰=۱۲ انبار کاغذ و لوازم ۷
۱۰-۱۲ انبار پتو و ملحفه ۸
۱۰-۱۲ انبار کپسول اکسیژن ۹
۱۰-۱۲ انبار نان ۱۰
۳۵ انبار مواد غذایی خام ۱۱
۵۰ انبار روز ۱۲
۱۱ آماده سازی قبل از پخت ۱۳
۱۵۰ پخت غذا ۱۴
۲۰ توزیع غذا ۱۵
۱۵۰ سالن غذاخوری ۱۶
۲۰ شستشوی ظروف ۱۷
۱۲ مسئول آشپزخانه ۱۸
۱۶ ۲ اتاق پرسنل ۱۹
۶ ۳ سرویس بهداشتی ۲۰
۵۰ انبار هفته ۲۱
۱۰۰ انبار ماهیانه ۲۲
۶۱۷ جمع کل۱۰۴۵=۴۰%×۷۴۷

تأسیسات
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۶۵ اتاق تأسیسات ۱
۲۰ اتاق مسئول تأسیسات و پرسنل ۲
۲۰ انبار قطعات ۳
۲۰ انبار وسایل تعمیراتی ۴
۱۵ بارانداز ۵
۲۰ برق اضطراری ۶
۵۰ انبار وسایل و لوازم ۷
۱۵۰ موتور خانه ۸
۱۰۰ دیزل خانه ۹
۲۶۰ جمع کل۳۶۴=۴۰

%×۲۶۰
اداری

مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۴ اطلاعات و نگهبانی ۱
۱۵ خدمات ۲
۱۲ حراست ۳
۱۵ روابط عمومی ۴
۳۰-۴۰ بایگانی و دبیرخانه ۵
۲۵ حسابداری ۶
۱۵ مدیر حسابداری ۷
۱۵ معاون آموزشی ۸
۲۰ رئیس ۹
۱۲ منشی ۱۰
۱۲ آبدارخانه ۱۱
۲۰ انتظار ۱۲
۱۵ سرویس بهداشتی ۱۳
۱۵ معاون اداری و مالی ۱۴
۲۰ مدیر داخلی بیمارستان ۱۵
۱۵ مسئول بهداشت بیمارستان ۱۶
۱۵ مدیر پرستاری بیمارستان ۱۷
۱۲ صندوق ۱۸
۵ پذیرش بیمارستان ۱۹
۱۰ اتاق کشیک بیمارستان ۲۰
۱۲ نماینده نیروی انتظامی ۲۱
۱۲ اتاق نماینده بیمه ۲۲
۴۰ نمازخانه ۲۳
۴۰ کنفراس ۲۴
۳۷۱ جمع کل۵۱۹=۴۰%×۳۷۱

درمانگاه
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۴ اطلاعات و نگهبانی ۱
۲۰-۲۵ پزشک عمومی ۲
۲۵ ۴ اتاق معاینه ۳
۶ ۴ رختکن ۴
۱۵-۲۰ پزشک کودکان ۵
۲۵ چشم پزشک ۶
۲۵-۳۰ دندان پزشک ۷
۸ تاریکخانه ۸
۱۵ اتاق استراحت کادر ۹
۱۲ ۲ اتاق تزریقات ۱۰
۱۴ سرویس بهداشتی عمومی و پزشک ۱۱
۱۴ پذیرش درمانگاه ۱۲

اورژانس
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۳۶ اتاق رئیس اورژانس ۱
۴۰ مسمومین ۲
۲۳ ایزوله ۳
۹ گان ۴
۱۴ سرویس ۵
۲۵-۳۰ تروما ۶
۱۵ اسکرپ ۷
۸ استریل فرعی ۸
۲۵ پزشک کشیک ۹
۳۰ اتاق استراحت بیماران (کودکان) ۱۰
۳۰ اتاق استراحت بیماران (آقایان) ۱۱
۳۰ اتاق استراحت بیماران (خانمها) ۱۲
۲۲ سروم تراپی ۱۳
۱۶ ایستگاه پرستاری ۱۴
۲۰ اتاق دارو ۱۵
۵۵ استراحت ۱۶
۲۰ اتاق جراحی ۱۷
۴۰ سالن جراحی ۱۸
۷ اتاق کثیف ۱۹
۷ اتاق تمیز ۲۰
۱۵ سرویس بهداشتی ۲۱
۴۸۶ جمع کل۶۸۰=۴۰%×۴۸۶

بخش کودکان
مساحت به مترمربع تعداد استراحت کادر ردیف
۳۰ ایستگاه پرستاری ۱
۱۲ اتاق دارو ۲
۱۲ اتاق استراحت ۳
۳۰ اتاق کودکان سنین ۵ و بالاتر ۴
۳۰ اتاق کودکان سنین ۲ تا۴ ۵
۳۰ اتاق نوزادان ۶
۱۵ اتاق پرسنل خدماتی ۷
۲۰ اتاق پزشک ۸
۴ سرویسها ۹
۱۸۳ جمع کل۲۵۶=۴۰%×۱۸۳

بخش زنان و زایمان
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۱۰ پذیرش ۱
۲۰ مامای کشیک ۲
۱۶ ایستگاه پرستاری ۳
۱۵ استراحت کادر ۴
۲۵ اتاق مادران ۵
۱۲ اتاق درد ۶
۲۵ اتاق زایمان ۷
۲۰ شستشوی کودکان ۸
۸ نوزادان مشکوک ۹
۴۳ اتاق عمل ۱۰
۲۰ لابی و سالن انتظار ۱۱
۸ آبدارخانه و تقسیم غذا ۱۲
۲۲۲ جمع کل۳۱۰=۴۰%×۲۲۲

ریز فضای بخش های بیمارستانی

بخش بستری
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۱۴ ۲ عدد مرد و زن سرویس عمومی ۱
۲۴ ۲ عددمرد و زن اتاق استراحت ۲
۱۲ ۲ عددمرد و زن سرویسها ۳
۱۲ ایستگاه پرستاری ۴
۳۰ استراحت ۵
۲۰ دارو ۶
۱۵ اتاق ایزوله ۷
۲۱ اتاق پزشک ۸
۱۵ اتاق پرسنل ۹
۱۲ توالت ۱۰
۶ حمام ۱۱
۲٫۵ گان ۱۲
۲۳۱٫۵ جمع کل۳۲۴=۴۰%×۲۳۱٫۵

بخش خدماتی و تسهیلات تکمیلی
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۴۰ اتاق های عمل ۱
۲۰ آزمایشگاه ۲
۲۰-۳۰ رادیولوژی ۳
۵۰ ICU 4
۵۰ CCU 5
۴۸ آشپزخانه ۶
۱۴ سرویسهای کارکنان ۷
۱۲ رختکن پرسنل ۸
۵۰ غذا خوری ۹
۸۰ انبارها ۱۰
۲۰ داروخانه ۱۱
۱۲ سردخانه و تحویل اجساد ۱۲
۱۰ اتوکلاو و استریل لباسها و ظروف ۱۳
۴۵۰ موتورخانه ۱۴
۸۷۶ جمع کل۱۲۲۶=۴۰%×۸۷۶

اتاقهای عمل
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۴۰-۴۸ سالن عمل ۱
۱۳ اتاق کثیف ۲
۱۷ اتاق تمیز ۳
۹ اسکرپ ۴
۱۷ رختکن پزشک ۵
۱۰ راهروی استریل ۶
۱۵-۲۰ ورودی بیمار ۷
۱۵=۲۰ خروجی بیمار ۸
۷۰ ریکاوری ۹
۴*۴ متخصص بیهوشی ۱۰
۱۶ آماده سازی قبل از عمل ۱۱
۱۶ آماده سازی بعد از عمل ۱۲
۱۶-۲۰ اتاق پزشکان ۱۳
۲۱ اتاق رئیس بخش جراحی ۱۴
۵۰ اتاق جلسات ۱۵
۱۴ سرویسها ۱۶
۴*۴ اتاق بیهوشی ۱۷
۱۲ ایستگاه پرستاری ۱۸
۴۰۴ جمع کل۵۶۵=۴۰%×۴۰۴

سردخانه و تحویل اجساد
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۲۰ ورودی و انتظار همراهان ۱
۱۲ پذیرش ۲
۱۲ پرسنل سردخانه ۳
۱۲ انبار تمیز و انبار کثیف ۴
۱۵ ۲ آماده سازی ۵
۱۴ ۱ سردخانه اجساد ۶
۱۰۰ جمع کل۱۴۰=۴۰%×۱۰۰

بخش آزمایشگاه
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۶ پذیرش ۱
۱۱ ۲ جمع آوری نمونه ها(ادرار –مدفوع -خون) ۲
۲۰ ۲ محل جمع آوری نمونه ها ۳
۱۶ اتاق شستشو ۴
۱۵ میکروبیولوژی ۵
۱۵ مسئول آزمایشگاه ۶
۱۵ ۲ اتاق پرسنل ۷
۱۵ کشت انگل ۸
۱۰۰ سالن آزمایشگاه ۹
۲۴۳ جمع کل۳۴۰=۴۰%×۲۴۳

بخش رادیولوژی
مساحت به مترمربع تعداد نام قسمت ردیف
۱۸ انتظار ۱
۲۸ سالن رادیولوژی (اتاق اشعه) ۲
۱۵ اتاق کنترل ۳
۱۰ تاریکخانه ۴
۸ رختکن ۵
۱۳٫۵ پذیرش ۶
۲۰ ایستگاه پرستاری ۷
۱۳٫۵ پذیرشICU 8
۱۵ اتاق پرسنلICU 9
۲۰ اتاق داروICU 10
۵۰ اتاق بیمارانICU 11
۱۸ انتظارICU 12
۳۰۰ جمع کل۴۲۰=۴۰%×۳۰۰