دانلود پلان بیمارستان:

دانلود پلان بیمارستان به صورت یک پروژه کامل که شامل تمامی پلان ها،نماها و برش های پروژه به صورت کامل میباشد.

پروژه طراحی بیمارستان شامل:

 • پلان ها
 • 4 نما
 • 4 برش
۵۸,۰۰۰ تومان – خرید

تصاویر پروژه طراحی بیمارستان :

دانلود پلان بیمارستان

پلان بیمارستان


این مطالب را هم ببینید:

دانلود پلان معماری بیمارستان

دانلود پروژه طرح 4 طراحی بیمارستان


ریز فضاهای اصلی در طراحی پلان بیمارستان :

آزمایشگاه

 • اتاق نمونه گیری
 • اتاق میکروب شناسی
 • قسمت باز آزمایشگاه
 •  سرویس بهداشتی
 • فایل وسیله پرسنل
 • اتاق استراحت پرسنل ( خانم و آقا)
 •  اتاق شستشو و آبکشی
 • (استریلا زیسیون  120-40 متر مربع)
 •  اتاق های عفونت زدایی
 • اتاق های خنک

آنژیو گرافی 

بخش post ccu

سردخانه 130 مترمربع

 • 1- اتاقهای انبار
 • 2- اتاق‌های نگهداری اجساد(قفسه های قفل دار) 25 متر مربع
 • 3- آزمایشگاه
 • 4- اتاق بستگان 10 مترمربع
 • 5- دفتر منشی
 • 6- اتاق بایگانی پرونده‌ها 12 مترمربع
 • 7- کالبدشکافی (آزمایشگاه) 15 مترمربع
 • 8- سرویس بهداشتی
 • 9- اتاق بعد از مرگ  15 متر مربع
 • 10 متصدی کفن و دفن  8 مترمربع
 • 11-عکاسی

رخشویخانه

 • 1- دفتر متصدی
 • 2- رختکن کارکنان 16 متر مربع
 • 3- سرویس
 • 4- انبار وسائل  20 مترمربع
 • 5- قسمت اطو کش
 • 6- مرتب کردن لباس
 • 7- قسمت رخت چروک
 • 8- سالن لباسشویی (قسمت شستشو با دستگاههای شستشو)

بخش CCU

 • 1- استیشن پرستاری: مرکزی با ابعاد   m2 3*2/5
 • 2-سرویس بهداشتی
 • 3- اتاق تی‌شویی 4 متر مربع
 • 4- اتاق نگهداری داروهای مورد نیاز بخش 12متر مربع
 • 5-انبار لباس و ملحفه 15 متر مربع
  6- بخش اتاق عمل pase گذاری
  7- بخش یونیت‌ها ابعاد پیشنهادی m2 5 برای هر یونیت
 • 8- استراحت کارکنان برای خانم ها و آقایان 36 متر مربع
 • 9- رختکن برای خانم ها و آقایان 16 متر مربع
 •  10- ظرف‌شویی 2 متر مربع

همچنین در طراحی پلان بیمارستان فضاهای مختلف دیگری با ضوابط,استانداردها و ریز فضاهای در زیر مجموعه خود باید در نظر گرفت که لیست انها در زیر امده است:

اتاق ICU – بخش زنان و بخش مردان – بازتوانی – کلینیک – اداری – رادیولوژی – اورژانس – اتاق عمل – جراحی ( زنان ، مردان ، اطفال ) – آزمایشگاه – داروخانه برای 100 تخته 90 مترمهدکودک 

و ضوابط و استاندارد های ابعاد فضا ها و تجهیزات اصلی در طراحی پلان بیمارستان باید در نظر گرفت که میتوانید در پاورپویت برنامه فیزیکی بیمارستان تمامی ریز فضاها ضوابط و استانداردها را در طراحی پلان بیمارستان مطالعه کنید.

لینک دانلود : پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان